album: Akvárium

fotky(21)

img_20230111_140356.jpg
img_20230111_140446.jpg
img_20230110_212741.jpg
img_20230111_140408.jpg
img_20230108_171707.jpg
img_20221201_174541.jpg
Naše úkryty
Na foto prísavník l 213
Naše úkryty
Na foto prísavník l 213
Naše úkryty
Na foto prísavník l 213
Naše úkryty
Na foto prísavník l 213
Anubias nana
Anubias nana na keramike
Podstavec na aranžovanie
Podstavce na aranžovanie Anubias nana
Anubias nana
Anubias nana na úkryte
Úkryt do akvária
Úkryt do akvária z keramiky
Anubias nana
Anubias nana na úkryte z keramiky
Úkryty v akváriu
Úkryty s Anubiasmi v akváriu
Anubias nana mini
Anubias nana mini na keramike
Rastliny v akváriu
Naaranžované Anubiasy
Anubias nana
Anubias nana na koreni s prísavkou
Anubias nana
Anubias nana na koreni s prísavkou
Úkryt s Anubias nana
Úkryt do akvária s rastlinou Anubias nana